ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Quyền riêng tư

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bên thứ ba, và bạn cũng phải làm như vậy trên ứng dụng Hana – Kiếm tiền online.

Nếu bạn thu thập, truy cập hoặc sử dụng thông tin liên quan đến bất kỳ người dùng nào trên ứng dụng Hana – Kiếm tiền online (bao gồm thông tin được chứa trong bất kỳ hồ sơ người dùng nào), bạn phải nhận được sự đồng ý của người dùng và làm rõ cho người dùng rằng việc thu thập, truy cập và sử dụng được thực hiện bởi bạn và không phải bởi Hana – Kiếm tiền online.

Giấy phép hoạt động

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho Nội dung Người dùng mà bạn Đăng trên hoặc thông qua ứng dụng Hana – Kiếm tiền online. Bằng cách này, bạn cấp cho Hana – Kiếm tiền online một giấy phép không thể thu hồi, vĩnh viễn, phi độc quyền, có thể chuyển nhượng, đã được thanh toán đầy đủ và có phạm vi toàn cầu (với quyền được cấp phép phụ) để (a) sử dụng, sao chép, xuất bản, truyền, lưu trữ, giữ lại, thực hiện công khai hoặc hiển thị, truyền tải, quét, định dạng lại, sửa đổi, chỉnh sửa, tạo khung, dịch, trích xuất, thích nghi, tạo ra tác phẩm phái sinh và phân phối (qua nhiều lớp), bất kỳ Nội dung Người dùng (i) Bạn Đăng trên hoặc liên quan đến ứng dụng Hana – Kiếm tiền online hoặc việc quảng cáo cho nó chỉ phụ thuộc vào cài đặt riêng tư của bạn hoặc (ii) cho phép một người dùng Đăng, bao gồm bằng cách cung cấp một Liên kết Chia sẻ trên trang web của bạn và (b) sử dụng tên tài khoản của bạn, công việc đã bắt đầu, nhiệm vụ đã hoàn thành hoặc thông tin khác được đệ trình cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm mục đích thương mại hoặc quảng cáo, mỗi trong số (a) và (b) trên hoặc liên quan đến ứng dụng Hana – Kiếm tiền online hoặc việc quảng cáo cho nó. Bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn có tất cả các quyền và sự cho phép để cấp các giấy phép nêu trên.

Nếu bạn sở hữu hoặc điều khiển một trang web, bạn có thể đặt nút, logo và/hoặc văn bản của Hana – Kiếm tiền online (“Liên kết”: Liên kết Giới thiệu hoặc Liên kết Thông thường), bao gồm tất cả các nhãn hiệu trong đó, trên trang web của bạn chỉ với mục đích thu hút nhiều người dùng hơn trên ứng dụng Hana – Kiếm tiền online. Bằng cách cung cấp một Liên kết trên trang web của bạn, bạn đồng ý, đại diện và đảm bảo rằng bạn sẽ không đặt một Liên kết Giới thiệu trên bất kỳ trang nào chứa nội dung vi phạm các Điều khoản này nếu được Đăng trên ứng dụng Hana – Kiếm tiền online. Các quyền được cấp trong đoạn văn này có thể bị chúng tôi thu hồi bất cứ lúc nào theo quyết định của chúng tôi, và khi chấm dứt như vậy, bạn sẽ ngay lập tức loại bỏ tất cả các Liên kết từ trang web của bạn.

Chính sách Thỏa thuận 

Bằng cách tạo tài khoản trên ứng dụng Hana – Kiếm tiền online HOẶC đăng nhập vào tài khoản của bạn, bạn đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện (tài liệu này) và bạn cũng đồng ý với tất cả nội dung được hiển thị trên trang web này. Bạn đồng ý rằng các Nhiệm vụ không được đánh giá bởi Nhà tuyển dụng sẽ tự động đóng sau 7 ngày với trạng thái Hài lòng. Nếu bạn không đồng ý với bất cứ điều gì được hiển thị trên trang web này, xin vui lòng không sử dụng Hana – Kiếm tiền online.

 

Miễn trừ trách nhiệm

Tham chiếu đến “Hana – Kiếm tiền online”, “vieclamonline.org” và “trang web này” đề cập đến trang web vieclamonline.org và tất cả các trang web liên quan, chủ sở hữu và bất kỳ công ty liên quan nào. Bằng cách sử dụng thông tin, dịch vụ và sản phẩm có sẵn thông qua trang web này và tải xuống bất kỳ phần mềm nào, bạn đồng ý với các điều kiện và điều khoản chứa trong đây. Trang web này cung cấp thông tin, dịch vụ và sản phẩm có sẵn “TẤT CẢ NHƯ NÓ”, không có bất kỳ bảo hành nào. Tất cả các cam kết rõ ràng và tất cả các cam kết ngầm và không vi phạm quyền sở hữu đều được từ chối trọn vẹn theo phạm vi cho phép của pháp luật. Trang web này không liên quan đến phần mềm mà nó cung cấp (hoặc hiển thị liên kết tải xuống) và không chịu trách nhiệm cho các vấn đề hoặc lỗi phát sinh từ việc tải xuống hoặc sử dụng phần mềm.

 

Chấm dứt và Thay đổi tài khoản

Chúng tôi có thể chấm dứt tài khoản của bạn trên Hana – Kiếm tiền online, xóa tài khoản và bất kỳ Nội dung nào mà bạn đã đăng trên hoặc thông qua Hana – Kiếm tiền online, và/hoặc cấm bạn sử dụng hoặc truy cập Hana – Kiếm tiền online (hoặc bất kỳ phần nào của nó) cho bất kỳ lý do nào, vào bất kỳ thời điểm nào theo quyết định của chúng tôi một mình, có hoặc không có thông báo. Hơn nữa, chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ khía cạnh hoặc tính năng nào của Hana – Kiếm tiền online vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Các phần sau sẽ tồn tại sau bất kỳ việc chấm dứt sử dụng Hana – Kiếm tiền online của bạn: Hành vi bị cấm, Nội dung người dùng, Thực tiễn Quyền riêng tư của bạn, Sở hữu; Quyền sở hữu trí tuệ, Giấy phép, Các bài nộp, Tranh chấp người dùng; Khiếu nại, Bồi thường, Tuyên bố từ chối chung, Giới hạn trên trách nhiệm, Chấm dứt và Thay đổi dịch vụ Hana – Kiếm tiền online, Trọng tài, Luật điều hành; Địa điểm và Thẩm quyền và Thứ khác.

Đối với bất kỳ yêu cầu hoặc tranh chấp nào mà bạn dự định đưa ra thay mặt cho một nhóm, bạn đồng ý thực hiện trọng tài để xác định liệu một nhóm có thể được chứng nhận trước khi đưa ra hành động như vậy trong một tòa án. Nếu trọng tài từ chối chứng nhận nhóm, bạn sẽ tiếp tục giải quyết các yêu cầu hoặc tranh chấp cá nhân của mình thông qua trọng tài ràng buộc. Nếu trọng tài cho rằng một nhóm nên được chứng nhận, bạn có thể đưa ra hành động tập thể trong một tòa án, miễn là bạn từ bỏ bất kỳ quyền yêu cầu xét xử qua bồi thẩm đoàn nào. Yêu cầu cho các biện pháp cấm đoán hoặc các biện pháp khác có tính công bằng cũng có thể được đưa ra trong một tòa án.